Bestyrelsens hjørne

På denne side finder du informationer fra bestyrelsen Grundejerforeningen Romalt. Du er også velkommen til at lave dit eget indslag.

Indslag af enhver art der ikke er i god takt og tone eller vurderes at være person henførebart, vil blive slettet uden advarsel. Det er Grundejerforeningen Romalt , der fortager denne vurdering. Husk at holde en god dialog og respektere hinanden 🙂


Det er muligt at bruge smileys i dine indlæg. Du kan se koderne her!

90 kommentarer til “Bestyrelsens hjørne”

 1. Grundejerforeningen vil gøre opmærksom at, som grundejer følger der et ansvar med. Grundejerne kan have pligter på kommunens fortove mm. Det kan f.eks. være at klippe sin hæk eller rydde sne. Der kan læses mere på Randers Kommunes hjemmeside under grundejernes ansvar. Der læses om beskæring af hæk her!

  Grundejerforeningen vil opfordre til at man eventuelt lige gøre sin nabo og sig selv opmærksom på der kan være nogen pligter. Forsat god sommer 🙂

  Svar
 2. Så er Sct. Hans festen overstået.
  Bestyrelsen vil sige tak for den gode opbakning. Bestyrelsen vil nu evaluerer på arrangement. Der kan på forhånd konstateres at, der plads til lidt forbedringer.
  Håber at kunne vende tilbage næste med endnu en Sct. Hans fest.

  Svar
 3. Grundejerforeningen Romalt har været i dialog med Randers Kommune, verørende læbælte på Mariesmindevej. Randers Kommune har nu svaret tilbage på henvendelsen. Randers Kommune har vil iværksætte nedenstående:

  Jeg var sammen med min kollega på besigtigelse langs Mariesmindevej i går – den 10. maj.

  Vi kunne konstatere at der på strækkene hvor der er blevet knust ned ligger grenmateriale tilbage, således at græsset ikke kan etablere sig.

  I løbet af næste uge vil der komme en kraftigere knuser forbi, som kan knuse ned i jorden, og lave et såbed. Når det er klaret vil der blive sået græs.

  Der bliver ikke gjort yderligere ved bevoksningen, vi vurderer at det efter 1-2 vækstsæsoner er vokset til igen.

  Svar
 4. Til orientering.

  Grundejerforening Romalt har planlagt bestyrelsesmøder frem til næste generalforsamling. Møderne er planlagt som følgende:

  18.maj
  24. aug
  21. sep
  19. okt
  16. nov
  11. jan 2023
  22.feb 2023

  Grundejer kan fremsende indlæg til hver bestyrelsesmøde, hvis grundejer ønsker at bestyrelsen skal behandle indlæg. Grundejer kan finde kontakt informationer på https://www.grundejerromalt.dk.

  Svar
 5. Referat fra seneste bestyrelsesmøde kan findes under menu punkt bestyrelsen, referat arkiv bestyrelsesmøder. Ny rengskabs balance for december 2021 er tilgængelig under rengskab.

  Bestyrelsen vil afholde generalforsamling i 2022. Der kommer en nærmere udmelding omkring dette senere.

  Svar
 6. Til orientering.

  Den fungerende bestyrelse har planlagt følgende bestyrelsesmøder.

  Torsdag den 26.08.21
  Torsdag den 23.09.21
  Torsdag den 28.10.21
  Torsdag den 25.11.21
  Torsdag den 06.01.22
  Torsdag den 03.02.22

  Ønsker du som grundejer noget fremlagt til drøftelse på bestyrelsesmøde, så fremsend venligst dit indlæg. Det vil så blive fremlagt på først kommende møde.

  Svar
 7. Så der årlig fejning af vejene i Romalt.

  Torsdag den 28.04.21 fra kl 08.30 må biler eller andre forhindringer ikke placeres på vejene. Vores entreprenør iværksætter fejning af alle vejene i grundejerforeningens område. Opgaven forventes at være slut omkring kl. 16.00.

  Vi vil bede grundejer om at sikre fejemaskine kan komme uhindret rundt.

  Svar
 8. Grundejerforening Romalt har fået fældet træer i området. Du må som grundejer i foreningens område tage det afskårne træ. Grundejerforening Romalt opfordre til der kun tages den mængde, som du skønner at have behov for. Træ fordeles efter først til mølle princip. Der kan ikke reserveres eller lægges beslag på det afskårne træ.

  Svar
 9. Vedrørende saltning af veje og stier i Grundejerforening Romalt, så har der været dialog med entreprenør. Entreprenør går straks i gang med saltning.

  Fremadrettet vil startstidspunkt for påbegyndelse vurderes nøje, med henblik på at sikre en optimalt rydning efter vejrforhold.

  Svar
 10. Græsset i hundeindhegning bliver klippet i løbet uge 30, herefter vil Romalt grundejerforeningen fortage klipning af græsarealet i hundeindhegning 2 gange i vækst session April – Oktober.

  Klipning vil ske i første uge af Juni og første uge af September. Romalt grundejerforening har valgt dette i sammenråd med entreprenør, hensyn til biodiversitet og økonomi.

  Svar
 11. Romalt grundejerforening har efter dialog med Randers Kommune vedrørende drift og vedligeholdelse af trekants areal ved Rema1000, hvor i hundeindhegning er placeret, fået fastlagt ansvarsforholdet.

  Romalt grundejerforening har drifts ansvar for trekants arealet, herunder hundeindhegning. Læbælte areal mellem hovedsti og Romalt boulevard står Randers Kommune for drift af.

  Der bliver lagt en vedligeholdelse plan for område.

  Foto af området kan ses her!

  Svar
 12. Da der forsat er ikke er tilladt at samles mere end 10 personer, er planlagt generalforsamling forsat udskudt. Så snart situationen ændres, vil Grundejerforening Romalt giver besked. Grundejerforening Romalt varetager i mellemtiden driften på uændret vilkår.

  Svar
 13. Grundejerforening Romalt har konstateret at grundejer har fortaget beskæring af grundejerforeningens træer. Dette er ikke ikke i overensstemmelse med grundejerforeningens ordensreglement. Bestyrelsen skal fraråde grundejer at udføre selvtægt på grundejerforeningens ejendom. Det kan være forbundet med erstatningspligt.

  Grundejerforeningen har indsamlet bevis materiale og vil tage sagen videre til rette myndighed.

  Svar
 14. Verdo har ansvaret for gadebelysning i Randers, herunder stibelysning.

  Verdo har svaret tilbage på henvendelse fra Grundejerforening Romalt vedrørende manglende lys på sti systemet.

  “Hej Carsten,

  Tak for din mail.

  Dette skyldes formentligt at det var skuddag. Vi har flere steder desværre oplevet, at den enhed/ur som tænder og slukker vejbelysning blev lidt forvirret over at der ”pludselig” var noget der hed den. 29 februar.

  Såfremt det kun var de dage du nævner, og at det virker igen, så formoder jeg, at fejlen skyldes dette.

  Håber dette var svar nok, og såfremt I oplever yderligere udfordringer, så sig endelig til. God dag.

  Venlig hilsen

  PALLE GUDUM”
  PROJEKTLEDER

  Svar
 15. I forbindelse med den nuværende entreprenør har opsagt kontrakt vedrørende vedligeholdelses af de grønne områder, er grundejerforeningen romalt i gang med at finde en ny aktør.

  I forbindelse med ny aktør vil grundejerforeningen romalt, lave et forsøg af 1 års varighed. De grønne områder inddeles i kategorier, hvilket betyder nogen områder ikke vil blive klippet så hyppigt som øverige områder. Det sker for at give insekter, herunder bier, mulighed for bedre levebetingelser.

  Svar
 16. En grundejer har været i kontakt med Randers Kommune rottebekæmpelse. Rottebekæmper kan konstatere der ligger mange poser med efterladene fra hunde og dette er et problem. Rotterne finder føde i poserne.

  Poserne skal ikke ligge henkastet, men smides i skraldespand. Der opsat skraldespand langs hovedsti, som Randers Kommune tømmer. Der også en skraldespand på alle ejendomme i grundejerforeningens område. Der mange muligheder.

  Vi skal alle hjælpe med bekæmpelse af rotter, så husk at bruge sund fornuft.

  Svar
 17. Her er nogen links til gældende regler du som grundejer bør være opmærksom på.

  Randers Kommune henviser til denne brochure vedrørende hækklipning https://vejeogtrafik.randers.dk/media/26769/beskaering-af-haek.pdf

  Der er også en beskrivelse i lokalplan 104 omkring beplantning §10 https://planlaegning.randers.dk/media/7460/104.pdf

  Grundejers ansvar og pligter kan findes her.
  https://vejeogtrafik.randers.dk/veje/grundejernes-ansvar/

  Angående parkering i området.
  Parkering sker efter færdselsloven bestemmelser, samt bekendtgørelse om standsning og parkering for Randers Kommune. Du kan læse mere via dette link https://usercontent.one/wp/www.grundejerromalt.dk/wp-content/uploads/2017/03/parkeringsbekendtgoerelse.pdf

  Grundejerforenings ordenreglement kan findes her https://www.grundejerromalt.dk/om-os/ordensreglement-for-grundejere

  Svar
 18. Grundejerforening Romalt gør opmærksom på følgende regelsæt:

  Hæk/ hegn mod vej, sti eller plads, skal overholder følgende regelsæt:

  • Skal stå på egen grund.
  • Skal passe til omgivelserne og skabe et tiltalende helhedsindtryk.
  • Et levende hegn må ikke vokse ud på vej, sti eller plads, men skal holde sig inden for skellinjen.
  • Må ikke spærre for udsynet og oversigten ved vejkryds eller sving.
  • Du skal normalt selv opsætte, vedligeholde og betale for hegnet.
  • Skal holdes i god stand og må ikke beskadiges.
  • Porte, låger eller led må ikke åbnes ud mod vej eller stier, hvor andre færdes.

  Svar
 19. Til orientering

  Motaget fra Randers Kommune vedrørende DAKA.

  Til orientering har byrådet den 10.09.2018 truffet beslutning om endelig vedtagelse af plangrundlaget for DAKA ved Assentoft.

  Du kan lytte til byrådets behandling af sagen på https://politikogdemokrati.randers.dk/byraadet/lyt-til-byraadsmoederne/arkiv/

  Du kan se referatet af behandlingen, og alle bilag til sagens behandling på dette link:

  Beslutningen og de endelige planer er offentliggjort i dag på http://plandata.dk, efter de gældende bestemmelser i planloven.

  Se også dette link til plandata.dk, hvor alle gældende lokalplaner i området fremgår.

  Se også dette link til plandata.dk, hvor alle gældende kommuneplanrammer i området fremgår.

  Beslutningen og de endelige planer er samtidig offentliggjort på kommunens hjemmeside, under annoncereringer: https://omkommunen.randers.dk/annonceringer/

  Se også dette direkte link: https://omkommunen.randers.dk/annonceringer/2018/planlaegning/kpt03-og-lp639-erhvervsomraade-daka-ved-assentoft/

  Beslutningen kan påklages til Planklagenævnet inden for 4 uger fra offentliggørelsen, for så vidt angår retlige spørgsmål. Jf. klagevejledningen på ovennævnte link.

  Det vil sige, at kommuneplantillægget og lokalplanen er gældende og at lokalplanen er retlig bindende for byrådet og for DAKA.

  Venlig hilsen

  Thomas Djernæs
  Landinspektør | planlægger

  Randers Kommune
  Planafdelingen
  8915 1560

  Svar
 20. Til orientering.

  Der kommet følgende fra Randers Kommune

  Bare til orientering. Sagen behandles i byrådet i dag, og nogen deler løbesedler rundt i Assentoft med et forkert link på. Jf. vedlagte.

  Det som er til beslutning i eftermiddag kan ses her: https://dagsordener.randers.dk/vis/?iframe=true#a1cc4b67-e8cb-4e53-82ad-ea9b964039a7&punktid=3bae31a7-ae87-428b-ba56-903c20296bd0

  Planforslagene ligger på http://plan.randers.dk/daka. Men der er jo sket meget siden planforslagene var i offentlig høring i løbet af vinteren, så det giver ikke rigtig nogen mening at henvise til planforslagene nu, hvor endelige planer indstilles vedtaget med en del ændringer og begrænsninger for DAKA, i forhold til det som fremgik af planforslagene.

  Byrådets behandling af sagen følges live på Internet, på http://politikogdemokrati.randers.dk/byraadet/lyt-til-byraadsmoederne/direkte-transmission/

  Punktet vedr. DAKA er det første der behandles på byrådets dagsorden.

  Hvis nogen har spørgsmål til sagen eller til denne e-mail, så er I meget velkomne til at kontakte mig.

  Venlig hilsen

  Thomas Djernæs
  Landinspektør | planlægger

  Randers Kommune
  Planafdelingen
  8915 1560

  Svar
 21. Fodring i den varme tid.

  Vi har forståelse for at mindre dyr lider i varmen og man ønsker at give en hjælpende hånd.

  Grundejerforeningen Romalt vil opfordre til fordring af de mindre dyr ikke sker. Det skyldes at Grundejerforenings område for tiden er plaget af rotter på grund af kolaksystemet på mange veje er nedslidt og rotterne derfor kan kommer op. Ved fodring bliver rotterne i området og dette er ikke hensigtmæssigt. Randers Kommune er i gang med bekæmpelse.

  Svar
 22. Fællesdag i Romalt Bakker.

  Den 7 juli var der lavet en fællesdag i samarbejde med Romalt bylaug og MTB Randers. Der var mødt omkring 55 personer, der i samarbejde med hinanden fik ryddet op i området. Der blev desværre fundet yderlige 15 søm.

  Grundejerforeningen Romalt finder det uacceptable der på den måde udøves selvtægt og hærværk. Denne opførelse kan føre til skader på personer, dyr og det levende vildt i området. Romalt bakker er et fantastisk rekreativ område, der kommer alle tilgode. Derfor kan vi ikke acceptere en eller nogen forsøger at spolere området på denne hensynsløse måde. Vi vil opfordre alle til være opmærksomme og hjælpe med at stoppe problemet. Hvis man har en formodning om noget, der kan være relevant for sagens opklaring, så kan Randers Kommune eller Østjyllands politi kontaktes.

  Vi opfordre til eventuelle problemer løse via dialog og ikke via hensynsløs selvtægt.

  Tak til alle som deltog.

  Der nogen billeder fra arrangement på MTB Randers facebook side. Klik på link.

  Svar
 23. Her er nyt vedrørende DAKA udvidelses

  Til orientering til alle der har vist interesse for ny planlægning for DAKA ved Assentoft:

  Udviklingsudvalget behandlede sagen i går. Udvalget besluttede, at forvaltningen skal indarbejde følgende ændringer i planerne:

  1. At det præciseres i lokalplanens §§ 1 og 3.1, at området kun må anvendes til destruktionsanstalt, kødfoderfabrik og renseanlæg.
  2. At bebyggelsesprocenten i lokalplanen fastholdes på 33 %, svarende til nuværende planlægning.
  3. At bebyggelsesprocenten i kommuneplantillægget sænkes fra højst 50 % til højst 33 %.
  4. At bredden af beplantningsbæltet i udvidelsesområdet udvides fra 10 m til 20 m.

  Jf. https://dagsordener.randers.dk/vis/?iframe=true#0fe9e4b9-7021-464c-b86f-bfdd84893dcd&punktid=ac19d0a1-45cd-4499-be25-8a5f69242409

  Forvaltningen går nu i gang med at udarbejde udkast til endelige planer, som vil blive indstillet til politisk behandling på følgende datoer:

  Udviklingsudvalget den 23. august, økonomiudvalget den 3. september og byrådet den 10 september 2018.

  Alle dagsordener og referater fra politisk behandling er offentlige og kan se på https://politikogdemokrati.randers.dk/alle-dagsordener-og-referater/

  Alle byrådsmøder optages og kan følges live på https://politikogdemokrati.randers.dk/byraadet/lyt-til-byraadsmoederne/

  Venlig hilsen

  Thomas Djernæs
  Landinspektør | planlægger

  Randers Kommune
  Planafdelingen
  8915 1560

  Svar
  • Kære Alle.

   Jeg deltager i en arbejdsgruppe for at forbedre samarbejdet med DAKA, og derfor også lugtgenerne, samt at modarbejde at de kan udvide yderligere end den planlagte minkhal.

   I den forbindelse har vi fundet frem til at DAKA og miljøstyrelsen kun har modtaget 49 klager indtil videre i år. Da vi I gruppen næsten står for alle klagerne, er vi igang med at grave i om klagerne rent faktisk bliver registreret ordentligt.

   Derfor er det meget vigtigt at hvis I som grundejer i Romalt, eller andre steder omkring Daka, føler jer generet over lugten eller larmen, klager pr. mail til miljø styrelsen (mst@nullmst.dk) OG Daka Randers (miljoeranders@nulldaka.dk).

   Grunden til at dette er vigtigt er at hvis der ikke klages, så tager miljøstyrelsen OG Randers byråd det som om at generne er til at leve med, og derfor har det en påvirkning af godkendelser for fremtidige udvidelser af Daka.
   Derudover hjælper klagerne til at skabe opmærksomhed omkring problemet, og vi har flere gange fået svar tilbage fra Daka at der var en eller flere ting i vejen, som de retter op på.

   Samtidig vil en reducering eller helt fjernelse af lugtgenerne have den effekt at området bliver mere attraktivt at bo i, som derfor betyder højere priser og hurtigere salg.

   Vi er godt klar over at Daka lå her først, men det betyder ikke at de, og byråds politikkerne, ikke skal tage hensyn til de borgere der til dagligt bor Daka’s lugt radius.

   Så husk og klag hver eneste dag du føler dig generet af lugt og larm fra Daka. Husk til begge email adresser:

   mst@nullmst.dk og miljoeranders@nulldaka.dk

   Svar
 24. Grunderforening Romalt har sendt følgende udtalelse til Randers Kommune vedrørende udvidelse af DAKA.

  Angående rapportens konklusion på de øget lugtgener ikke vurderes at udgør nogen problemstilling, i det anlægget tilsluttes eksisterende luftrensningsproces, så er det ikke sandheden. Der er i dag problemer med lugt fra DAKA og det kan specielt i denne tid med varmt vejr konstateres i Romalt. Når der kommer endnu mere materiale uden der fortages en bedre kontrol af lugtgener, samt begrænsning heraf , vil det kun fremtiden give de omkring liggende beboelser større lugt problemer.

  Hvis forvaltning ikke mener der flere indmeldelser fra borger på lugtgener, end normal niveau, så kan man få den mistanke at ikke alle indmeldelser til DAKA registres. Den manglende registrering kan ikke med sikkerhed bekræftes, men en antagelse der med rette bør undersøges nærmere.

  Alternativt er at vi som borger tvinges til at involvere miljøstyrelsens noget mere, når der indgives klage. Det er dog ikke en holdbar situation for nogen parter.

  Der bør gøres noget mere aktivt fra Randers Kommunes side, for en bedre sikring på indmeldes af lugtgener bliver registret. Dette er nødvendigt inden en endeligt beslutning tages. Lige nu kan der rejses tvivl om data grundlaget for konklusion på lugtgener er godt nok.

  Det er ikke nogen interesse forholdende muligvis ikke er afdækket på korrekt vis. Derfor vil grundejerforeningen Romalt opfordre parterne til endnu gang at kigge på data grundlaget for konklusionen vedrørende lugtgenerne.

  Med venlig hilsen

  Grundejerforeningen Romalt

  Svar
 25. ??‍♀️ Sankt Hans 2018 ?

  Grundejerforeningen Romalt inviterer til bål den 23. juni fra kl. 18.00

  Sted: Den Store Legeplads v/Fridasminde

  Bålet tændes kl. 19.00

  Medbring selv drikkevarer, tæpper m.m.

  Der vil også være et bål til snobrød – medbring selv dej og pinde.

  Sankt Hans hilsner fra

  Bestyrelsen, Grundejerforeningen Romalt.

  Svar
 26. Bestyrelsen har modtaget følgende fra Randers Kommune vedrørende DAKA.


  Til orientering til alle der har vist interesse for ny planlægning for DAKA ved Assentoft:

  Byrådspolitikerne i Randers Kommunes udviklingsudvalg skal den 31. maj 2018 behandle planforslag, miljørapport for DAKA samt de indsigelser m.m., som blev fremsendt til kommunen i løbet af den 10 uger lange offentlige høring fra den dec. 17 til feb. 18.

  Dagsordensteksten med bilag til udvalgsbehandling den 31. maj 2018 er i dag offentliggjort på kommunens hjemmeside.

  Se: https://politikogdemokrati.randers.dk/alle-dagsordener-og-referater/

  Eller se dette direkte link: https://dagsordener.randers.dk/vis/?iframe=true#0fe9e4b9-7021-464c-b86f-bfdd84893dcd&punktid=ac19d0a1-45cd-4499-be25-8a5f69242409

  Hvis nogen har spørgsmål til denne e-mail, er I meget velkomne til at skrive eller ringe til mig på tds@nullranders.dk, eller 89 15 15 60.

  Venlig hilsen

  Thomas Djernæs
  Landinspektør | planlægger

  Bestyrelsen har lavet en kontakt formular på vores hjemmeside. Den kan bruges til at sende mail til DAKA miljøvagt.

  Svar
 27. Der har ikke været stor interesse fra grundejer for deltagelse i arbejdsgruppe omkring udredning af, eventuelle ændret klima påvirkningers indflydelse på Grundejerforenings Romalt område. Derfor er dette arbejdet ikke igangsat for nuværende.

  Der kan findes mere information om klimasikring for Randers på Kommunens hjemmeside.

  Svar
 28. Efter bestyrelsen har haft et møde med Randers Kommune vil følgende iværksættes.

  Bestyrelsen lave tiltag til oprettelse af flere muligheder for parkering, hvor dette vil være hensigtsmæssigt. Der vil også blive iværksat tiltag således at parkering på nogen grønne områder begrænses.

  Parkering på de grønne områder er forsat et problem. Det medfører større udgifter til genopretning efter skader. Det er ikke hensigtsmæssigt, derfor skal vi endnu engang opfordre grundejer til ikke at holde på de grønne områder. Det gælder også grundejers besøgende.

  Bestyrelsen vil undersøge om mulighed for at udlægge et område til parkering for trailer og campingvogne i tidsrum fra Oktober til April. Der vil blive undersøgt, hvordan en løsning vil kan lade sig gøre. Der vil ske en fremlæggelse for medlemmerne, såfremt bestyrelsen finder den økonomisk attraktivt. Det vil som udgangs blive en udgift neutralt løsningsmodel. Der mulighed for sådan en løsning indenfor lokalplan 113.

  Svar
 29. Grundejerforening Romalt har været i en længere dialog med Randers Kommune vedrørende igangsat advokat undersøgelse og sagen er ved at nå sin afslutning.

  Grundejerforenning Romalt har været i dialog med Randers Kommune vedrørende spørgsmålene. Randers Kommune har udvist god forståelse og udtrykt villighed for løsning af problemstillingerne.
  Det var en god dialog.

  På bagrund af dialogen vil Grundejerforening Romalt igangsætte nogen initiativer for området. Her kan du læse svarene fra Randers Kommune og Grundejerforening Romalt uddybende spørgsmål.

  Randers Kommunes svar
  Grundejerforening Romalt punkter
  Kort over kommunens vedligeholds forpligtelse

  Svar
 30. Grundejerforening Romalt skal endnu en gang bede grundejer om hjælpe til at sikre parkering på fælles grønne arealer ikke sker. Parkering på vejen er tilladt som udgangspunkt. Områder, hvor der gælder andre forhold er:

  Rasmusminde
  Idasminde
  Christiansminde

  De områder er omfattet af færdselsloven §40 i det de er lege- og opholdsgade. Her gælder der særlig forhold, der tilsiger parkering kun må ske i afmærket felter.

  Grundejerforening har større og større udgifter til genoprettelse af skader på fælles grønne arealer på grund af parkering. Sammenholdt med forventelige udgifter til vedligehold af veje, samt kloaker kan en stigning af kontingent ikke udelukkes.

  Grundejerforening opfordre derfor alle grundejer til at tage et ansvar. Informere gæster og andre, at parkering på grønne arealer ikke er tilladt.

  Svar
   • Odasminde er omfattet med hensyn til parkering på lige vilkår med de øvrige veje. Vilkår er beskrevet i lokalplan 104. Der, hvor der gælder særlige forhold er Rasmusminde, Idasminde og Christiansminde.

    Der dog nogen generelle forhold, som er lidt uklar. Det er gældende for hele Grundejerforeningens område.
    Grundejerforeningen er i dialog med Randers Kommune for nærmere afklaring.

    Svar
 31. Igen

  Der nogen som bliver ved med at være at parkere på de grønne arealer, selvom der er henstillet flere gange til at stoppe denne praksis. Der er plads i området til at parkere korrekt.

  Det virker som om ejer af bilen er ligeglad.

  Det er medlemmer af Grundejerforening Romalt, der betaler udgiften for de skader der sker ved parkering på grønne arealer. Det henstilles endnu engang at, vi alle hjælper med parkering på vores fælles arealer ikke sker.

  Svar
 32. Sådan den gal igen. Parkering på vores fællesarealer betyder vi alle kommer til at afholde udgiften til genoprettelse. Grundejerforeningen henstiller til grundejer hjælper med, at sikre besøgende ikke holder på de grønne arealer.
  #ikkeiorden

  Svar
  • Problemet er jo nok, at der ikke er nogen gæste parkeringer på vejene, og nogen har ikke så stor indkørsel, at der kan holde 4-5 ekstra biler når man har gæster…

   Svar
  • Jeg synes, vi skal arbejde på, at få lavet status for samtlige “mindeveje” om, så de får status af opholds- og legeområde.
   For så kan grundejerforeningen betale for græs-armering af de grønne arealer, som du forklarede, var årsagen til, at netop Rasmusminde så belejligt har fået armeret, så græs-arealet kan bruges til parkering.

   Jeg har ikke kunnet finde noget for Randers kommune, men mon ikke det gøres på samme måde som Faxe-kommune:
   http://www.faxekommune.dk/legende-boern-skilt

   – Altså vil det kun være udgift til armeringen, som vil koste grundejerforeningen penge…

   Svar
   • Tak for dit indlæg.

    Årsagen til Rasmusminde fik lavet parkering på grøn areal bunder i vejen er en legevej. På legevej må biler ikke parkere udenfor afmærket felter. På Rasmusminde er der ikke mange afmærket felter. Derfor forgik der meget parkering på de grønne områder. Efter en undersøgelse ved Randers Kommune, blev der mulighed for at omdanne noget grønt område til parkering. De områder der blev omdannet var netop der, hvor parkering forgik.

    På de asfalteret “minde”, undtaget Christiansminde, må der parkeres på vejen langs kanten.

    Skiltning med legende børn findes ikke at være aktuelt i den givende problemstilling.

    Er et uddrag fra lokalplan 104:
    Stk. 4. De i byplanvedtægt nr. 36 for Randers kommune og i nærvarende lokalplan, 5 & 3, stk. 8 og stk. 10, og 9 & 8 nævnte fælles friarealer og opholdsarealer for bebyggelsen må ikke anvendes til nogen form for parkering eller henstilling af både, campingvogne eller lignende.

    Grundejerforeningen er i dialog med Randers Kommune omkring parkering. Grundejerforeningen vil melde ud, så snart der er en afklaring. Dit forslag om at bruger armering vil indgå som et indlæg.

    Indtil da må vi fastholde at grønne arealer ikke er parkeringsområde.

    Svar
 33. Romalt Grundejerforening søger grundejer, som vil deltage i en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen skal komme med forslag til, hvordan håndteres eventuelle problemstillinger vedrørende forventelige stigende regnvandsmængde og kloak systemet.

  Det arbejdsgruppen opgave at kigge på ansvarsfordeling i mellem grundejer, grundejerforeningen og Randers Kommune. Arbejdsgruppen udarbejder en plan, som vil offentliggjort til grundejerforenings medlemmer. Arbejdsgruppen kan selv inddrage de relevante interessenter i arbejdet. Grundejerforening vil faciliteter møderne.

  Grundejerforeningen vil bidrage med 2 medlemmer. Grundejerforeningen ønsker der deltager 2 – 3 grundejer.

  Kontakt mail@nullgrundejerromalt.dk for yderlig information.

  Svar
 34. Romalt Grundejerforening har været ude for at, tjekke de veje Randers Kommune har ansvaret for i vores område. Romalt Grundejerforening fandt i alt 75 huller, der vurderes at være i kritisk tilstand. De vil alle bliver meldt ind til Randers Kommune.

  Huller i vejen fordelt sig således:

  Spjalsvej = 22
  Elkjærsvej = 5
  Romaltvej = 20
  Lindholtsvej = 2
  Mariesminde = 26

  Vedlagt billede på nogen af de særlig kristisk.
  Billede 1
  Billede 2

  Svar
 35. Romalt Grundejerforening kan konstatere der forekommer parkering på fælles grønne arealer.

  Romalt Grundejerforening er kede af der parkeres på de grønne arealer.

  Det kan koste op til kr. 500,- pr. kvadratmeter at genoprette skader i forbindelse med parkering. Det er en udgift, som alle grundejer kan komme til at afholde. Derfor bedes alle om at medvirke til denne praksis ophøre.

  Der skal parkeres på de områder, som er anlagt til dette formål.

  For yderlig oplysninger om parkering i området, henvises til ordensreglement for Romalt Grundejerforening på https://www.grundejerromalt.dk

  https://usercontent.one/wp/www.grundejerromalt.dk/wp-content/uploads/2018/02/pakering1.jpg
  https://usercontent.one/wp/www.grundejerromalt.dk/wp-content/uploads/2018/02/pakering2.jpg

  Svar
 36. Følgende er modtaget fra Forsyningsselskabet N1 og vil berører nogen grundejer i Romalt Grundejerforenings område. Der tale om elforsyningsskabe, som er placeret i skel.

  Forsyningsselskabet N1 skal i gang med renovering af elforsyningsskabe under 4 lokale transformerstationer i Romaltparken snarest muligt.
  I praksis vil det betyde, at der skal opgraves for udskiftning af skabe.
  Vi søger gravetilladelse hos kommunen og jeg sender dig dato for opstart.

  Med venlig hilsen
  Kenneth Møller-Andersen
  Eltekniker
  Anlæg 20-0,4 kV, Projekt – Silkeborg
  keman@nulln1.dk
  Mobil +45 5126 2404

  Svar
 37. Kære Alle.

  Randers kommune ønsker at give DAKA muligheden til at udvide deres nuværende produktions faciliteter fra 30.000 kvm. til 69.000 kvm.

  Konsekvensen af dette for beboerne omkring DAKA, og de som er påvirket af lugten derfra er meget uklar. Men en ting er sikkert, at en udvidelse af den størrelse vil sandsynlig have negative konsekvenser.
  Det bliver blandt andet muligt for DAKA at udvide med andre, større, støjende og lugtende faciliteter.

  Hvis du/I, ligesom en del beboer i Romalt, Assentoft, Kristrup of Dronningborg er i mod dette, må I meget gerne klikke på nedenstående link og digitalt skrive under mod lokalplansændringen.

  Del venligst med dem du/I kender som kan have interesse i at skrive under.

  http://kortlink.dk/skrivunder/t3bz

  Svar
 38. Bestyrelsen har fået en advokat til at vurdere nogen spørgsmål omkring Grundejerforenings Romalts virke. Dette har ført til nogen principelle spørgsmål har rejst sig.

  Grundejerforening Romalt vil hurtigst muligt indlede en dialog med Randers Kommune og finde en afklaring.

  Advokatens svar kan læse her:
  https://usercontent.one/wp/www.grundejerromalt.dk/wp-content/uploads/2018/01/Grundejerforeningen-Romalt.pdf
  https://usercontent.one/wp/www.grundejerromalt.dk/wp-content/uploads/2018/01/Vedr.-lokalplaner.pdf

  Svar
 39. Randers Kommune planlægge at give DAKA lov til udvidelse af produktionen på anlægget ved Assentoft. Romalt grundejerforening mener det vil få betydning for øget luftforurening i form af mere “dårlig lugt” og øget trafikstøj fra flere lastbiler på vej til DAKA.

  Romalt grundejerforening vil indgive et hørningsvar omkring de udfordringer, som vil komme af sådan en udvidelse.

  Romalt grundejerforening opfordre medlemmer, som måtte være interesseret i at vide mere om Randers Kommune forslag vedrørende DAKA’s udvidelse til at læse mere om dette på: https://omkommunen.randers.dk/annonceringer/2017/planlaegning/forslag-til-lokalplan-639-og-kommuneplantillaeg-3-med-miljoerapport-for-daka/

  Svar
 40. Udgiften til genopretning efter parkeringsskade på de grønne arealer udgør kr. 500,- pr. m2.

  Det er en udgift alle medlemmer af grundejerforening betaler. Derfor er det i alles interesse at, parkering på de grønne arealer ikke sker.

  Vi har alle et ansvar for at holde vores område pæn.

  Svar
  • Såfremt Parkering på de grønne områder ødelægger disse må det være at betragte som hærværk og skal derfor betales af udøveren.

   Tror ikke hustandene i de områder, hvor der sker parkering på de grønne er i tvivl om hvem der parkerer på dem, så regningen skal – som ved alt andet hærværk – naturligvis dækkes af udøveren.

   Svar
   • Det ville være meget nem at håndtere det sådan. Men sådan er virkeligheden ikke. Det meget sjælden grundejerforening får af vide, hvem der holder på grønne areal.

    Grundejerforening vil altid lade regning for udbedring af skaden gå til rette vedkommende, såfremt dette er muligt.

    Grundejerforeningen opfordre alle til respektere de gældende regler.

    Svar
 41. Hej .
  Jeg gik ind i bestyrelsen for fire år siden da græsslåning m.m. her ved Bosminde var under al kritik. Græsslåning ved kommunal hovedsti langs Romalt Boulevard lever ikke op til resten af områdets standard. Jeg ved godt det er Randers Kommune der skal slå det, men vi fik VAM til at slå det sammen med “Trekanten” uden bergning. I bedes aftale med ny entreprænør at de gør det samme, det ser sjusket ud. Husk når der bliver sprøjtet for ukrudt på kantstene, at de også husker grundejerforeningens brostensoverkørsler. Resten af området synes jeg ser godt ud nu, efter lidt startvanskeligheder.
  Hilsen
  Erik K.A.

  Svar
  • Hej Erik.

   Tak for din henvendelse.

   Vi tager dette på næste bestyrelsesmøde, men kan intet love mht. slåning af kommunale arealer.

   Mht. sprøjtning, tager vi denne med Forstas med det samme.

   Svar
 42. Grundejerforening kan se at parkering på grønne arealer er et stigende problem. Det medfører større udgifter til genopretning af skader, som parkering påfører. Det vanskeliggøre også klipning af de grønne arealer.

  Bestyrelsen vil gerne opfordre alle medlemmer til hjælper med til at parkering ikke finder sted på de grønne arealer.

  Svar
 43. Forsat hærværk kan konstateres på fællesejendom.

  Endnu en gang er bænk på kælkebak udsat for hærværk. Bestyrelsen vil gerne opfordre medlemmer til at være opmærksom og kontakt gerne bestyrelse medlem.

  Svar
 44. Der er for tiden bemærket der har været flere hærværks skader på vores fælles ejendom. Blandt andet er der sket hærværk på træer og bænke.

  Romalt Grundejerforening er kede af de fælles værdier, som alle kan nyde, ødelægges af et mindretal. Hver gang en ting ødelægges, så koster det tid og penge at genoprette igen.

  Grundejerforeningen vil gerne bede medlemmerne om hjælp til stoppe dette.
  Hvis der observeres at der sker skader på fællesarealet, så opfordres grundejer til at anmelde dette til rette myndighed eller til Romalt grundejerforening. Ved anmeldes bør så meget materiale, der kan hjælpe til opklaring sikres.

  Svar
 45. vedr. grønne områder

  Græsslåning af vores plæner generelt er under al kritik i år. Der slåes for sjældent og visse områder blir slet ikke slået.Nogle steder er klippehøjden alt for lav. Hvad er grunden herfor ?
  Jeg har talt med Tage Larsen der passede græsset i 3 år herude og han brugte 15 timer på at klippe alt græsset, blot til orientering.

  Svar
 46. Angående parkeringforhold i henhold lokal 104 vil jeg henlede opmærksomheden på side 9 og 10 i lokalplan 104. Som bekendt er lokalplan 104 den overordnet grundlag for Grundejerforening Romalt virke.

  Der gives ikke nogen mulighed for dispensation for at grønne arealer kan bruges til parkering.

  Såfremt der måtte være særlige begrundelse for det er tvingende nødvendigt at, lave parkering på et grøn areal, kan dette kun ske efter ansøgning om dispensation fra lokalplan 104.

  Svar
 47. Der har været fortaget nyvalg til Grundejerforening Romalt. Det skete på ordinær generalforsamling den 16.03.17. Den nye bestyrelse er endnu ikke konstitueret. Dette sker på næste kommende bestyrelsesmøde.

  Svar

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside. Du kan læse mere om vores brug af cookie ved at klikke på link. Ved at klikke på OK acceptere du brugen af cookie.   Læs mere