Vedtægter

§1
Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Romalt”.

§2
Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers by- og herredsret, der er foreningens værneting.

§3
Foreningens formål er at opfylde de i lokalplan 104 indeholdte bestemmelser angående drift og vedligeholdelse af de i lokalplanen omtalte fællesarealer, eventuelle fællesbygninger på fællesarealet samt ren- og vedligeholdelse af de indenfor lokalplanområdet værende private vej- og stiarealer samt i øvrigt at varetage medlemmernes fællesinteresser.

§4
Medlemmerne er de til enhver tid ejere af de på vedhæftede bilag nævnet grunde beliggende indenfor lokalplanens område.

De til enhver tid værende ejere af nævnte grunde er pligtige til at være medlemmer, hvorfor udmeldelse ikke kan finde sted.
Det kan med 2/3 majoritet bestemmes, at grundejerforeningen kan sluttes sammen med en anden grundejerforening.

§5
Når et medlem overdrager sin grund eller på anden måde ophører at være ejer af denne, er han fra overtagelsesdagen ophørt at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue. Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over for foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer over for foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancer og overtagelse af forpligtelserne. Både den tidligere og den nye ejer er pligtige at anmelde ejerskifte til foreningen ved dennes kasserer og i forbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejers navn, bopæl samt parcellens matr.nr.

§6
Grundejerforeningen er berettiget til at fremskaffe og administrere de midler, der skal anvendes til realisering af foreningens formål, herunder fastsætte nærmere regler for, hvorledes medlemmerne skal betale bidrag.
De af foreningen til gennemførelse af nævnte foreningsformål trufne bestemmelser er fuldt bindende for de enkelte medlemmer. Foreningens bestyrelse skal være berettiget til at udfærdige et ordensreglement. Ordensreglementet, der skal vedtages af en generalforsamling med 2/3 flertal, træder i kraft fra det tidspunkt, det er udstedt til medlemmerne. Ordensreglementet revideres på generalforsamlingen hvert år.

§7
Foreningens medlemmer hæfter i forhold til trediemand ikke solidarisk for foreningens forpligtigelser.

I forhold til foreningen hæfter medlemmerne pro rate, hvilket også gælder tab, som foreningen har på enkelte medlemmer.

Ved ejerskifte betaler den nye ejer et gebyr til dækning af omkostninger ved registrering af ejerskifte. Gebyret fastsættes hvert år af bestyrelsen og opkræves særskilt ved registrering af ejerskifte.

I øvrigt betaler hvert medlem for hver boligenhed han ejer (eller for hver grund såfremt den ikke er bebygget) et årligt kontingent til foreningens administration og øvrige udgifter. Det årlige kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling. Kontingentet betales helårlig og erlægges 1. april.

Indbetaling af kontingent kan ske til foreningens girokonto eller andet af grundejerforeningens bestyrelse angivet sted.
Er et medlem mere end 14 dage i restance til foreningen, kan det pågældende beløb inddrives ad retslig vej, efter at der forinden er givet medlemmet en skriftlig påmindelse om inden 8 dage at berigtige restancen.

Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsen betales af vedkommende restant, der endvidere skal betale et administrationstillæg på 10 % af restancen for hver rykker.

Er restancen ikke indbetalt senest før en generalforsamling, fortabes retten til at deltage i denne generalforsamling samt valgbarhed.

§8
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§9
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned i Randers.

Den indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte adresse.

Det påhviler hver enkelt medlem i egen interesse at holde foreningen underrettet om enhver adresseforandring. Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal meddeles hvert enkelt medlem samtidig med indkaldelsen.

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 15. Februar samme år. Sager, der ikke er optaget i dagsordenen, og ikke er offentliggjort skriftligt ved indkaldelsen til generalforsamling, kan ikke sættes under afstemning. På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisor.
4. Rettidigt indkomne forslag.
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlem(er) samt 1 suppleant 2 år af gangen lige år samt 1 suppleant 2 år af gangen ulige år
7. Valg af revisor for 2-årige periode
8. Gennemgang af ordensreglement
9. Eventuelt.

Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning.

§10
Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme frist som den ordinære, afholdes så ofte som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter at mindst ¼ af foreningens medlemmer – der ikke er i restance til foreningen – til bestyrelsen indgiver skriftlig motiveret begæring med angivelse af dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling. Når en sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter dennes modtagelse.

Hvis ikke mindst ¾ af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet.

§11
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.
For hver boligenhed (eller grund, såfremt denne er ubebygget) kan afgives 1 stemme.
Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen eller dirigenten finder, at en skriftlig afstemning vil være hensigtsmæssig.
Der kan kun afgives stemme ved personlig fremmøde til generalforsamlingen.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, jfr. §4 og §12.
Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende.

§12
Til vedtagelse på en generalforsamling af beslutninger, der går ud på forandring af foreningens vedtægter, ordensreglement, bevilling af midler udover til administrationen nødvendige pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side og optagelse af lån, kræves at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Bestemmelsen om, at medlemmerne ikke hæfter solidarisk overfor treidemand kan kun ændres ved enstemmighed hos samtlige medlemmer. Beslutningen om udnyttelse af fællesarealer eller andre beslutninger, der medfører væsentlige udgifter for grundejerforeningen kan dog kun vedtages med 4/5 flertal af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer, hvilket flertal dog mindst skal udgøre 25% af foreningens medlemmer.

Når der på generalforsamlingen er truffet gyldig bestemmelse om bevilling af midler udover det til administrationen nødvendige pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side eller optagelse af lån, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendig til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning.

§13
Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med med formand og næstformand. I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden indtil næste generalforsamling.
Bestyrelsen samt suppleanter vælges for 2 år ad gangen, fra det tidspunkt valg til bestyrelsen har fundet sted. Ved flere kandidater til bestyrelsen end poster ledigt fortages der valg i mellem de opstillet kandidater. Der kan maksimalt vælges to bestyrelsesmedlemmer pr. vej. Er der flere kandidater fra samme vej, skal der foretages et valg blandt disse på generalforsamlingen. De siddende kandidater indregnes i vægten af fordelingen. Er antallet af ledige bestyrelsesposter stadig ikke besat, kan der vælges frit blandt opstillet kandidater. Et bestyrelsesmedlem, der uden lovlig grund udebliver fra tre på hinanden følgende bestyrelsesmøder, må hvis blot ét medlem af bestyrelsen kræver det, udgå af bestyrelsen, og suppleant indtræder da i hans sted.

§14
Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed – herunder drift, vedligeholdelse af fællesanlæg – og varetager dens formål og interesser. Bestyrelsen er berettiget til at ansætte og bestemme aflønningen m.v. af medarbejder til at forestå drift og vedligeholdelse af eventuelle fælles anlæg.

Der afholdes møde, så ofte formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt. Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der fremlægges og godkendes af bestyrelsen på det næstfølgende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 5 medlemmer giver møde.

Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§15
Foreningen tegnes overfor trejdemand af et flertal af bestyrelsen eller af formand og kasserer i forening.

§16
Generalforsamlingen vælger en revisor, der skal være statsautoriseret eller registreret revisor.

Genvalg kan finde sted.

Foreningens revisor gennemgår mindst en gang halvårligt foreningens regnskab, der føres af kasseren efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, og forvisser sig om, at de i regnskabet opførte aktiver er tilstede, hvorefter eventuelle revisorbemærkninger indgives til bestyrelsen.

§17
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet med revisorpåtegning skal udfærdiges så betids, at dette kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen. Regnskabet skal indeholde det godkendte budget for regnskabsåret.

§18
Medlemmernes indbetalinger foretages til kasseren eller på det af bestyrelsen anviste sted. Foreningens midler indsættes i bank, sparekasse eller girokonto i foreningens navn. Der kan kun hæves på kontoen af kasseren med enten formanden eller næstformanden som medunderskriver. Der kan dog af kasserer betales regninger udstedt til foreningen, hvis disse er underskrevet af et bestyrelsesmedlem med ansvar indenfor det område regningen vedrører, såfremt dette er budgetteret. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 500,00

Kasseren skal være kautionsforsikret. Kautionens størrelse bestemmes af bestyrelsen.

Udgifter hertil afholdes af foreningen.

§19
Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller ½ af foreningens medlemmer og kan kun vedtages efter de om lovændringer gældende regler. Forslaget skal indeholde bestemmelse om anvendelse af foreningens formue. Foreningen kan dog ikke opløses uden samtykke fra Randers byråd, jfr. bestemmelserne i lokalplan 104.

§20
Fremkommer der spørgsmål, hvorom disse love intet foreskriver, er bestyrelsen pligtigt efter bedste evne og overbevisning at afgøre disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§21
Ingen vedtægtsbestemmelse må være i strid med tinglyste deklarationer eller nogen kommunal vedtægt.

Som vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 17. Maj 1988 og tidligere.

Ændringer, 29 marts 1989, 14 marts 1991, 25 marts 1999, 26 marts 2009, 16 marts 2017, 21 marts 2019.

Bestyrelsen for ”Grundejerforeningen Romalt”

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside. Du kan læse mere om vores brug af cookie ved at klikke på link. Ved at klikke på OK acceptere du brugen af cookie.   Læs mere