Svar fra kommunen

Er det muligt for Grundejerforeningen Romalt at etablere trafik dæmpende foranstaltninger i form af vejbump eller chikaner på Minde vejene?

Minde vejene; Andersminde, Astridsminde, Bosminde, Bentesminde, Christiansminde, Cecillesminde, Erlingsminde, Edithsminde, Evasminde, Elsesminde, Fridasminde, Georgsminde, Gabrielsminde, Gustavsminde, Gotfredsminde, Hannesminde, Ivarsminde, Idasminde, Jeppesminde, Jyttesminde, Kirstensminde, Lassesminde, Lisesminde, Lenesminde, Ottosminde, Odasminde, Petersminde, Piasminde og Rasmusminde er private fællesveje. I henhold til Lov om private fællesveje § 57, må Grundejerne ikke foretage ændringer ved en privat fællesvejs indretning eller anlæg, afspærre vejen eller etablere eller ændre foranstaltninger med henblik på regulering af færdslen, jf. færdselslovens §§ 92, 92a og 100, uden kommunalbestyrelsens (Vejmyndigheden) og politiets godkendelse. Politiets godkendelse indhentes af kommunalbestyrelsen. Dette betyder, at ønsker I, at der skal etableres bump eller chikaner på Mindevejene skal der fremsendes et projekt til Veje og Trafik for godkendelse. Dette for at sikre trafiksikkerheden og at Vejreglernes krav til fartdæmpning opfyldes. Der er i dag en max. tilladt hastighed på vejene på 40 km/t med undtagelse af Mariesmindevej og Romaltvej.

 

Må Grundejerforeningen Romalt etablere parkeringspladser på Mindevejene ved at optegne parkeringsbåse på asfalten med hvide striber?

Jævnfør Lov om private fællesveje § 57, skal Vejmyndigheden og politiet godkende afstribning og opstilling af skiltning. En skiltning og afmærkningsplan skal fremsendes for godkendelse.

 

Må vi plante buske på de grønne arealer for at minimere ulovlig parkering på disse, så længe de overholder regler for afstand til skel og vejkant?

Hvis forvaltningerne kan godkende dette, foreslår Veje og Trafik at beplantning holdes i samme afstand til vej som privat hække. Vi vil rigtig gerne, at Grundejerforeningen sender en forespørgsel ind med tegning og planter på.  

 

Hvad tilladelser påkræves evt. for at vi kan iværksætte ovenstående?

Pkt. 1 og 2 er svaret.

 

Der er brosten på overkørslerne imellem vejene og de grundejere som har indkørsler efter et grønt areal – må vi give tilladelse til grundejerne hvis de selv vil skifte brosten ud med anden belægning?

Lokalplanens § 9.2 siger følgende: Der må ikke uden byrådets særlige tilladelse foretages væsentlige ændringer af de ved byggemodningen godkendte og anlagte private fælles- veje og stier og fælles opholdsarealer.

Umiddelbart vil vurderingen være, at brosten er et gennemgående materiale i området, da disse også bruges som kantsten. Hvis der ønskes udskiftet brosten til en anden belægningstype ved overkørsler/vejarealer mv. så vil det skulle ansøges i kommunen og det vil kræve en begrundet dispensationsansøgning med fuldmagt fra grundejerforeningen.

 

I lokalplan 104 under §10 står der at beplantninger afspejlet i kortbilag nr. 4 ikke må nedskæres ellers fjernes uden byrådets godkendelse.
Men vi kan konstatere at dette er sket i flere tilfælde af grundejere og kommunen selv.
Blandt andet langs den store sti mod vest ved Christiansminde, langs eriksmindevej mod Jeppesminde og Ivarsminde, langs stien i mellem Idasminde og Ottosmind og flere mindre steder.
– Hvordan skal vi som grundejerforeningen forholde os til disse forhold i form af at det er indenfor vores driftsområde?

Generelt kan det siges, at lokalplanen skal overholdes med mindre der opnås dispensation til at fravige den. Hvis det omhandler områdets grundejere, der fjerner/nedskærer beplantning på fælles friarealer vist på kortbilag 4, så er det rent juridisk grundejerforeningen, der er ansvarlig for at få lovliggjort forholdet enten ved at ansøge om en dispensation eller ved at fx genplante det fjernede. En evt. uoverensstemmelse mellem grundejerforeningen og den enkelte grundejer vil være noget, som en domstol skal afgøre, da der er tale om et privatretsligt forhold.

Lokalplanens §10 og §13 stk. 3 står der, at det kun er friarealerne som grundejerforeningen skal vedligeholde.

Randers Kommune har haft driften af læbælterne i mange år, og vi har delegeret ansvaret fra byrådet, så vi er beslutningstagere i forhold til hvad der skal laves.

På den nordlige del viser lokalplanen at der skulle være plantet allé træer, men det er aldrig sket, så beskæringen der er lavet er gamle tjørnehegn, som har generet naboerne.

 

Lokalplanen er noget forældet, er det muligt at ændre i denne så den er mere tidssvarende? blandt andet beplantningsplanen er forældet.

Generelt vil det altid være muligt at ansøge kommunen om dispensation til at gøre noget i området, som lokalplanen ikke giver mulighed for. Kommunen foretager ikke ny lokalplanlægning i områder, hvor der allerede er en lokalplan, medmindre det er en bevarende lokalplan eller området skal udnyttes/omdannes til andre formål. Kommunen har som sagt mulighed for at meddele dispensationer fra en gældende lokalplan, hvis der er gode begrundelser til det ønskede. Hvis der fx ønskes en anden beplantningsplan i området, så kan der fremsendes et konkret udkast og en beskrivelse af forslaget til kommunen.

 

Flere grundejere har hæk der kraftigt overstiger matrikel linjer – både på de privatfællesveje (minderne) og langs stierne.
Især langs Kommunesti i mellem Rasmusminde, Petersminde og Jyttesminde er hækkene vokset langt ud over matrikellinjerne og ind over stien.
– Hvordan får vi rettet op på disse forhold?

Grundejerne har pligt til at holde hække, buske, træer og anden beplantning langs fortovet, rabatten eller stier så langt tilbageskåret til skel som muligt, uanset om ejendommen grænser op til en privat fællesvej eller en kommunevej. Det skal sikre at beplantningen ikke er til gene for de gående. Det betyder, at der skal være en frihøjde over fortov, rabat og sti på min. 2,8 m og over kørebane på min. 4,5 m. Ingen beplantning må skygge for vejbelysning eller dække for vejskilte og lignende. Vejmyndigheden, som i dette tilfælde er kommunen, kan kræve, at beplantningen på eller ved fortov, rabat og sti fjernes eller beskæres, når det er nødvendigt af hensyn til færdslen. Hvis det efter henvendelse til grundejeren ikke sker, kan kommunen lade beskæringen udføre på grundejerens regning. Du kan læse mere om beskæring af hæk her: https://www.randers.dk/media/10760/beskaering-af-haek.pdf

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside. Du kan læse mere om vores brug af cookie ved at klikke på link. Ved at klikke på OK acceptere du brugen af cookie.   Læs mere